Salg og leveringsbetingelser

1. Indledning

Laybourn El’s handelsbetingelser er udarbejdet med udgangspunkt i AB-Forbruger.

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende salgs, handels- og leveringsbetingelser gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Laybourn EL. Medmindre der i et konkret tilbud, salg eller leverance skriftligt er aftalt specielle vilkår, og disse særlige vilkår på et eller flere punkter afviger disse salgs- og leveringsbetingelser, skal de specielle vilkår tillægges forrang.

 

2. Priser 

Alle salg sker til priser, der er gældende på leveringstidspunktet, medmindre et skriftligt tilbud afgivet af Laybourn EL specifikt omhandler fast pris gældende på leveringstidspunktet.

Laybourn EL’s priser er baseret på materiale og lønomkostninger, der er gældende på tidspunktet for fremsendelse af ordrebekræftelse. Uanset om der er aftalt fast pris, er Laybourn EL derfor berettiget til at forhøje de faste priser, hvis førnævnte forhold bevirker, at Laybourn ELs omkostninger i forbindelse med levering stiger med mere end 2 %.

Alle af Laybourn EL’s priser er, for erhvervskunder, eksklusive moms, skatter og afgifter, der pålægges varer og timer af den givne art.

Alle af Laybourn EL’s priser er for privatkunder, inklusive moms, skatter og afgifter, der pålægges varer og timer af den givne art.

Alle tilbud, estimater, priser og tidsangivelser er, medmindre andet er konkret og skriftligt aftalt, afgivet uden forbindtlighed.

 

3. Betaling og ejendomsforbehold

Medmindre andet er aftalt, er betalingsbetingelserne for privatkunder hos Laybourn EL fakturadato + 8 dage. For erhvervskunder er betalingsbetingelserne fakturadato + 14 dage.

Der forbeholdes ret til at fremsende á conto begæringer for hjemtagne materialer med ovenstående betingelser.

Såfremt kunden ikke overholder den på fakturaen angivne betalingsfrist, forbeholder Laybourn EL sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer og arbejde, indtil betaling har

fundet sted. I sådanne tilfælde kan Laybourn EL ensidigt ændre betalings- og leverancevilkår. Enhver betalingsmisligholdelse fra kunder betragtes som væsentlig misligholdelse.

Ved overskridelse af betalingsfristen svarer køber, rente med 2 % pr. påbegyndt måned fra seneste rettidige betalingsdato, indtil beløbet er Laybourn EL i hænde.

Kunde er ikke berettiget til at foretage tilbageholdelse eller modregning i udestående betalinger til Laybourn EL.

Laybourn EL forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil hele købesummen med tillæg af eventuelle renter er fuldt betalt.

 

4. Levering

Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, sker alle leverancer fra Laybourn EL. Køber bærer således omkostninger til transport og risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen, efter den er overdraget af Laybourn EL.

Leverede varer tages ikke retur medmindre andet er skriftligt aftalt. Beskadigede varer tages ikke retur.

 

5. Mangler, reklamation og ansvar for mangler

Såfremt der kan på vises mangler ved leverede varer eller udført arbejde, vil Laybourn EL efter eget valg enten, ombytte den mangelfulde vare, afhjælpe manglen eller at kreditere køber varens eller timernes pris, eller give afslag i prisen.

Laybourn EL yder 24-måneders mangel afhjælpning, på levering af leverede produkter og udført arbejde, jvf. Købeloven, såfremt det kan sandsynliggøres at den leverede vare var fejlbehæftet ved levering.

Laybourn EL påtager sig intet ansvar for, at leverede varer, eller udført arbejde, egner sig til det af kunden påtænkte formål.

Laybourn EL hæfter ikke for fejl eller mangler, der skyldes fejlagtig behandling, levering, opbevaring og montering, eller andre forsømmelser. Laybourn EL hæfter ikke for fejl der opstår på baggrund af almindeligt slid.

Laybourn EL’s ansvar er begrænset til direkte tab. Tab som følge af driftsnedbrud, tabt arbejdsfortjeneste og følgeskader kan ikke kræves erstattet, og intet reklamationskrav kan overstige den mangelfulde vares, eller det udførte arbejdes værdi.

 

6. Produktansvar

Laybourn EL er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom og løsøre, såfremt den leverede vare forvolder skade.

Laybourn EL er ikke ansvarlig for indirekte tab som driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller følgeskader i øvrigt.

 

7. Overdragelighed

Laybourn EL er berettiget til at overdrage sine forpligtelser og rettigheder i henhold til gældende vilkår til tredjemand. Kunden er alene berettiget til at overdrage sine forpligtelser i henhold til nærværende vilkår efter Laybourn Els forudgående, skriftlige samtykke. Dette samtykke kan ikke nægtes uden saglig grund.

 

8. Lov og værneting

Enhver tvist mellem parterne i forbindelse med denne aftale skal afgøres efter dansk lov og ret – § 62 og § 63 i AB forbruger.

 

9. Øvrige oplysninger

Tilbud er regnet til udførsel i tidsrummet: man-tors. 7.00-15.00 og fredag 7.00-14.00, medmindre andet er aftalt.

Timelønsarbejder følger ovenstående tider for udførsel.

Ved udkald ud over ovenstående tider, betales der udkaldstillæg samt overtidstillæg, oplyses ved henvendelse.

Skriftligt tilbud er gyldigt i 30 dage fra tilbuds dato, medmindre andet er angivet.

Det påregnes at der kan anvises vederlagsfri parkering, af servicevogn/e under arbejdets udførelse.

Såfremt der aftales ændringer til punkter på denne side, så er de kun gældende når disse er indgået skriftligt.